Περιήγηση: Συνήγορος του Πολίτη

Κοινωνία
Αφήνουν αγράμματα τα προσφυγόπουλα που βρίσκονται στην Ελλάδα!

Σοβα­ρή παρα­βί­α­ση του στοι­χειώ­δους δικαιώ­μα­τος των προ­σφυ­γό­που­λων στη μόρ­φω­ση, εξαι­τί­ας καθυ­στε­ρή­σε­ων στις επι­μέ­ρους δια­δι­κα­σί­ες, αδρά­νειας της διοί­κη­σης (ιδί­ως στα ΚΥΤ),…