Περιήγηση: Συναυλία αλληλεγγύης

Επικαιρότητα
Μεγάλη συναυλία διεκδίκησης & διαμαρτυρίας στον κόμβο της Στροφυλιάς

Μεγά­λη συναυ­λία διεκ­δί­κη­σης και δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την κυβερ­νη­τι­κή απρα­ξία, δύο μήνες μετά την τερά­στια κατα­στρο­φή, διορ­γα­νώ­νει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώνα…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Αποχώρησε η αστυνομία απ’ το Σκοπευτήριο — Κανονικά στις 8.30 μ.μ. η συναυλία αλληλεγγύης

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους που διορ­γα­νώ­νουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής στις…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Δυνάμεις της αστυνομίας εμποδίζουν συναυλία αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους!

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις βρί­σκο­νται αυτή την ώρα στο χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής εμπο­δί­ζο­ντας τη διε­ξα­γω­γή της συναυ­λί­ας που διορ­γα­νώ­νουν Φοιτητικοί…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συναυλία αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους στις 26 Αυγούστου στον Λ. Πύργο

Πρω­το­βου­λί­ες αγώ­να και αλλη­λεγ­γύ­ης ανα­κοί­νω­σαν τα Εργα­τι­κά Σωμα­τεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στις 26 Αυγού­στου, στις 8 μ.μ., στον Λευ­κό Πύρ­γο, διοργανώνουν…