Περιήγηση: Συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη

Εκδηλώσεις
Μίκης Θεοδωράκης: Σήμερα στις 8 μ.μ η συναυλία–αφιέρωμα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ στις φυλακές Ωρωπού

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα Παρα­σκευή 2 Σεπτέμ­βρη, ημέ­ρα που συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από τον θάνα­το του…

Εκδηλώσεις
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ του ΚΚΕ: Λεωφορεία από την Αττική για τη συναυλία — αφιέρωμα στον Μ. Θεοδωράκη

Λεω­φο­ρεία δρο­μο­λο­γούν Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ για την συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, την Παρα­σκευή 2 Σεπτέμ­βρη, στις Φυλα­κές Ωρωπού.…