Περιήγηση: Συναυλία Διαμαρτυρίας

Επικαιρότητα
Μεγάλη συναυλία διεκδίκησης & διαμαρτυρίας στον κόμβο της Στροφυλιάς

Μεγά­λη συναυ­λία διεκ­δί­κη­σης και δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την κυβερ­νη­τι­κή απρα­ξία, δύο μήνες μετά την τερά­στια κατα­στρο­φή, διορ­γα­νώ­νει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώνα…