Περιήγηση: Συναυλία ΚΕΘΕΑ

Εκδηλώσεις
Σύνταγμα — Συναυλία: «Στηρίζουμε το ΚΕΘΕΑ, όχι στην εξάρτησή του»

Συναυ­λία υπο­στή­ρι­ξης του ΚΕΘΕΑ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από­ψε στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος από τον Σύλ­λο­γο Εργα­ζο­μέ­νων του ΚΕΘΕΑ με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Στη­ρί­ζου­με το…