Περιήγηση: Συναυλίες Grup Yorum

Εκδηλώσεις
Grup Yorum: Συναυλίες διεθνιστικής αλληλεγγύης σε Αθήνα (8/7) και Θεσσαλονίκη (9/7)

Πρό­σκλη­ση σε συναυ­λί­ες διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης σε Αθή­να (8 Ιού­λη) και Θεσ­σα­λο­νί­κη (9 Ιού­λη) απευ­θύ­νει το Διε­θνές Τμή­μα του τουρ­κι­κού συγκροτήματος…