Περιήγηση: Συνδικάτα

Απόψεις
Λογάριασαν χωρίς τους εργάτες και τα συνδικάτα τους χωρίς το ΠΑΜΕ…

📍 Απερ­γία & συλ­λα­λη­τή­ριο 2 Οκτώ­βρη📍 Άλλη μία μυριό­στο­μη απά­ντη­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων στο αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης σε Αθή­να — Πειραιά…

Διεθνή
Σουηδία: Συνδικάτα και Εργοδότες επιβάλλουν εργασιακό Μεσαίωνα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Η πανί­σχυ­ρη Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Σου­η­δί­ας έβα­λε τρι­κλο­πο­διά στον εαυ­τό της. Συνει­δη­τά λένε οι γνή­σιοι αγω­νι­στές. Τους έφαγε…

Διεθνή
Σουηδία: Τα εργοδοτικά συνδικάτα διαγράφουν συνδικαλιστές επειδή απεργούν

Έντε­κα συν­δι­κα­λι­στές της Ομο­σπον­δί­ας Δημο­τι­κών Υπαλ­λή­λων Σου­η­δί­ας (Kommunal) δια­γρά­φη­καν από κάθε συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση. Συμ­με­τεί­χαν στην απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στο Μετρό…