Περιήγηση: Συνδικαλισμός

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Θεσ/νίκης: Υποκρισία και όρκοι πίστης στην εργοδοσία από την πλειοψηφία της διοίκησης

Όρκους πίστης στην εργο­δο­σία και το κρά­τος, εκφρά­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης, δίνει σε δηλώ­σεις του…

Πολιτική
Η συμμετοχή στα σωματεία μειώνεται διαρκώς στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αιτίες: δες μαιμού συνέδριο της διορισμένης ΓΣΣΕ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία που δημο­σιεύ­ει ο ΟΟΣΑ για τις 36 χώρες μέλη του είναι απο­γοη­τευ­τι­κά. Τόσο όση…