Περιήγηση: Συνδικαλιστική Μαφία

Επικαιρότητα
Η σκυτάλη της αντικομμουνιστικής επίθεσης στον διορισμένο Γ. Παναγόπουλο! — Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Τη σκυ­τά­λη της συντο­νι­σμέ­νης επί­θε­σης στους κομ­μου­νι­στές, αλλά και στα Σωμα­τεία και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, τόσο για Σωμα­τεία εργατών,…

Απόψεις
«Καρφί» στο μάτι του Μητσοτάκη και των εργοδοτών η σημερινή απεργία — Απαράδεκτη παρέμβαση

Απα­ρά­δε­κτη παρέμ­βα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού για τη σημε­ρι­νή απερ­γία, με στό­χο να ενερ­γο­ποι­ή­σει αντα­να­κλα­στι­κά κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού και να δικαιο­λο­γή­σει όλα τα…

Επικαιρότητα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Στη μάχη για την επιτυχία της νέας απεργίας στις 2 Οκτώβρη

Στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας Την ίδια ώρα στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου η συγκέ­ντρω­ση στη Θεσσαλονίκη…