Περιήγηση: Συνεπιμέλεια

Πολιτική
Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Featured Video Play Icon
Αλ. Παπαρήγα: Υπονομεύεται και υποσκάπτεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας

Την υπο­νό­μευ­ση και υπό­σκα­ψη του δια­κη­ρυγ­μέ­νου στό­χου του νομο­σχε­δί­ου να εξα­σφα­λί­σει την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα των παι­διών μετά τη λύση…

Πολιτική
Βουλή: Τρεις προτάσεις στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, υπέβαλε το ΚΚΕ — «Παρών» επί της αρχής

Τρεις προ­τά­σεις, στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για τη συνε­πι­μέ­λεια, υπέ­βα­λε το ΚΚΕ με ισά­ριθ­μες τρο­πο­λο­γί­ες που κατα­τέ­θη­καν στη…