Περιήγηση: Συνθήκη Πρεσπών

Επικαιρότητα
Θ. Θεοχαρόπουλος: Μου προτάθηκε να είμαι επικεφαλής του Επικρατείας αρκεί να καταψηφίσω τις Πρέσπες

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την συνε­δρί­α­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής της Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς, ο πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος, Θανά­σης Θεο­χα­ρό­που­λος, κατά την…