Περιήγηση: συντάξεις

Κοινωνία
Το ΚΚΕ για τις ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Μόνη λύση ο αγώνας για να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Μόνη λύση είναι ο διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, για να καταρ­γη­θούν οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι, να απο­κρού­σου­με τη νέα επίθεση…

Επικαιρότητα
e‑ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων

Το πρό­γραμ­μα προ­πλη­ρω­μής των κύριων και των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων απο­φά­σι­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του Ηλε­κτρο­νι­κού Εθνι­κού Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (e‑ΕΦΚΑ)…