Περιήγηση: Συνταγματική αναθεώρηση

Επικαιρότητα
Αλ. Παπαρήγα: Είναι μια αναθεώρηση για δημιουργία αυταπατών και ηθικοποίησης του πολιτικού συστήματος

Κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη για τη δημιουρ­γία αυτα­πα­τών και ηθι­κο­ποί­η­σης του πολι­τι­κού συστή­μα­τος χαρα­κτή­ρι­σε η βου­λευ­τής και πρώ­ην γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του…

Επικαιρότητα
Α. Παπαρήγα: Ο ελληνικός λαός όχι απλώς να αμφισβητήσει αυτό το πολιτικό σύστημα, αλλά να επιδιώξει την ανατροπή του

Η φιλο­λο­γία για τη σημα­σία της στα­θε­ρό­τη­τας του πολι­τι­κού συστή­μα­τος απευ­θύ­νε­ται στο λαό, στον οποίο λένε ότι πέραν της λήψης…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης η απρόσκοπτη κυριαρχία του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος

«Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή έχει επι­ση­μά­νει, ότι η συγκε­κρι­μέ­νη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, υπη­ρε­τεί δύο αλλη­λέν­δε­τους στό­χους: Από τη μια…

Επικαιρότητα
Αναθεώρηση Συντάγματος — Γιάννης Γκιόκας: Μόνο οι λαϊκοί αγώνες μπορούν να κατοχυρώσουν δικαιώματα 

«Δεν τρέ­φου­με αυτα­πά­τες ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει προ­ο­δευ­τι­κό, συμ­με­το­χι­κό ή δημο­κρα­τι­κό Σύνταγ­μα στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής εξου­σί­ας», ανέ­φε­ρε κατά τη…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός να μην πέσει στην παγίδα του “μικρότερου κακού”, αλλά να ενισχύσει το ΚΚΕ

«Αυτό που στή­θη­κε χθες μπρο­στά στις τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες έδι­νε την εικό­να παζα­ριού ανά­με­σα στην κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσί­πρα, και…