Περιήγηση: Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ)

Επικαιρότητα
Συγκέντρωση στις 3 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα για την Παγκόσμια Μέρα των ΑμΕΑ

Συγκέ­ντρω­ση διορ­γα­νώ­νουν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων, ο Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων ΑμΕΑ Αττι­κής το Σάβ­βα­το 3 Δεκέμ­βρη, στις…

Επικαιρότητα
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων: Διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας για την απαράδεκτη απόφαση περικοπής των αναλώσιμων για τους διαβητικούς

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας σήμε­ρα στη 1 μ.μ. προ­χω­ρά η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ) απαι­τώ­ντας από την κυβέρνηση…

Κοινωνία
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑμεΑ: Στον οργανωμένο αγώνα για τις ανάγκες των αναπήρων η διέξοδος

✔️  Συνέ­ντευ­ξη Τύπου από φορείς του αγω­νι­στι­κού ανα­πη­ρι­κού κινή­μα­τος Τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τη δια­χρο­νι­κή αντια­να­πη­ρι­κή πολι­τι­κή, που αντι­με­τω­πί­ζει τα κοινωνικά…