Περιήγηση: Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) Συνταξιούχων

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Δεν καταδέχθηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων

Την απα­ρά­δε­κτη και προ­σβλη­τι­κή στά­ση του πρω­θυ­πουρ­γού απέ­να­ντι στους συντα­ξιού­χους να μην δεχτεί για τρί­τη φορά την αντι­προ­σω­πεία τους, παρά…

Επικαιρότητα
«Πανεπιστημονική»: το κίνημα μας μετά τις εκλογές στην ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Το «Ατέ­χνως» ‑από θέσεις αρχής, στέ­κε­ται διε­ξο­δι­κά στα ζητή­μα­τα και τους στό­χους του συντα­ξιο­δο­τι­κού κινή­μα­τος προ­βάλ­λο­ντας τον ταξι­κό του προσανατολισμό…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ): ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ — ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ — ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αθή­να 16.12.2019 Δελ­τίο τύπου  Για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της συνά­ντη­σης της ΣΕΑ, με τους Υπουρ­γούς: κ. Γεώρ­γιο Γερα­πε­τρί­τη (Επι­κρα­τεί­ας), κ. Ιωάννη…