Περιήγηση: Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Λάρισα: Πλακέτα στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος θα στηθεί στα Τέμπη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες μαθη­τές συμ­με­τέ­χουν αυτή την ώρα στην συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νουν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Λάρι­σας σε συνερ­γα­σία με το Παράρτημα…