Περιήγηση: ΣΥΡΙΑΖΑ

Απόψεις
Το ίδιο… παραμύθι!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το πρω­το­σέ­λι­δο της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (20/8/2018) είναι ενδει­κτι­κό του «κλί­μα­τος» που προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει η κυβέρνηση.…