Περιήγηση: Συριακή Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας - Χαλίντ Μπαγκντάς

Διεθνή
ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ — ΧΑΛΙΝΤ ΜΠΑΓΚΝΤΑΣ «Ο λαός μας θα αντισταθεί με γενναιότητα!»

Συρια­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ενω­ση Νεο­λαί­ας Συνέ­ντευ­ξη με τον Χου­σε­ΐν Χαλίλ, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων Σε συζή­τη­ση του «Ριζο­σπά­στη» με τον…