Περιήγηση: ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
Κοινοβουλευτική ομάδα συγκρότησαν οι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στη συγκρό­τη­ση κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα Τρί­τη οι βου­λευ­τές που πρό­σφα­τα απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρό­κει­ται για τους βου­λευ­τές της…

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τομέας Δικαιωμάτων αποχώρησε — Ο Κασσελάκης συγκαλεί την ΠΓ και η Αχτσιόγλου στην πόρτα…

Την απο­χώ­ρη­σή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανα­κοι­νώ­νουν με κοι­νή δήλω­ση ένας σημα­ντι­κός αριθ­μός μελών του Τομέα Δικαιω­μά­των καθώς και η…