Περιήγηση: Συσσίτια

Διεθνή
Μιλάνο: Ουρές για συσσίτια έξω από τράπεζες τροφίμων στην Ιταλία της… Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεγά­λες ουρές σχη­μα­τί­ζο­νται έξω από τις τρά­πε­ζες τρο­φί­μων και τα κέντρα παρο­χής βοή­θειας στην οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Ιτα­λί­ας, το Μιλάνο,…