Περιήγηση: Σφαγή της Χίου

Ατέχνως
Η …τραγωδία, η εκδίκηση &… …ένας πίνακας ζωγραφικής! — Σφαγή της Χίου-30 Μαρτίου 1822

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Η …τρα­γω­δία, η εκδί­κη­ση &… …ένας πίνα­κας ζωγρα­φι­κής! Σφα­γή της Χίου-30 Μαρ­τί­ου 1822 Φραν­τσέ­σκο Άγιεζ…