Περιήγηση: Σφυροδρέπανος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καταδικάζετε;

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ; Κατα­δι­κά­ζε­τε απε­ρί­φρα­στα το τρο­μο­κρα­τι­κό χτύ­πη­μα στο Παρίσι;

Τι ακρι­βώς καλού­μα­στε να κατα­δι­κά­σου­με όμως; Τους τζιχαντιστές;

Και τι γίνε­ται με αυτούς που τους εξέ­θρε­ψαν και τους εξόπλισαν;

Απόψεις
VENCEREMOS

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Με δίχως σημαί­ες και δίχως ιδέ­ες, δίχως καβά­τζα καμιά (…) στο μαγκα­νο­πή­γα­δο της ήττας μου περνώ,…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ψεκασμένοι Έλληνες

ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Όπως δεν είναι απα­ραί­τη­το να ψηφί­ζει κανείς χρυ­σή αυγή, για να είναι φασί­στας, έτσι δεν χρειά­ζε­ται να είναι και με τους ανελ, για να λογί­ζε­ται ή να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται σαν ψεκασμένος.

Εντά­ξει, μπο­ρεί ο χαϊ­κά­λης να κινεί­ται ενί­ο­τε στα όρια της φαι­δρό­τη­τας, αλλά που δια­φέ­ρει ποιο­τι­κά δηλ ο καφε­τζό­που­λος, για να τον εγκα­λεί; Ποια είναι τα τεκ­μή­ρια πολι­τι­κής σοβα­ρό­τη­τας ενός αναρ­χο­πα­σό­κου, που πήγε με το γιωρ­γά­κη, τους οικο­λό­γους, τώρα με το ποτά­μι αν δεν κάνω λάθος, που­λώ­ντας φού­μα­ρα για πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη και ομό­χρω­μα άλογα;

Κινηματογράφος
Οι απόντες

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Μια ται­νία του Νίκου Γραμ­μα­τι­κού Οι καλύ­τε­ροι δεν πιστεύ­ουν πια σε τίπο­τα Και οι χει­ρό­τε­ροι είναι…