Περιήγηση: Σφυροδρέπανο

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Φωνή» της ΕΕ καλεί την Amazon να σταματήσει την πώληση προϊόντων που φέρουν το σφυροδρέπανο

Ο Λιθουα­νός ΥΠΕΞ κάλε­σε την εται­ρεία ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου «Amazon» να στα­μα­τή­σει την πώλη­ση προ­ϊ­ό­ντων που φέρουν το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο, επει­δή «προ­σβάλ­λει…

Πολιτική
Απαγορεύονται το σφυροδρέπανο, ο Λένιν και ο Μαρξ, τιμώνται οι ναζί, στην Ευρωπαϊκη΄Ένωση

Tον αντι­κομ­μου­νι­σμό σε επί­ση­μη πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γία έχει ανα­κη­ρύ­ξει η κατά τ’ άλλα «δημο­κρα­τι­κή» ΕΕ των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των», σε μια…