Περιήγηση: Σχολεία

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Θ. Κοκονάς: Τα περιστατικά βίας να αντιμετωπιστούν με τους καταλλήλους επιστήμονες στα σχολεία

Τα περι­στα­τι­κά βίας και παρα­βα­τι­κό­τη­τας των ανη­λί­κων ολο­έ­να και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και δεν μπο­ρού­με να μένου­με θεα­τές, τόνι­σε ο Θανά­σης Κοκονάς,…

Κοινωνία
Νέα σχολική χρονιά: Πρώτο κουδούνι σήμερα, εκτός από τη Θεσσαλία, με 20.000 κενά σε εκπαιδευτικούς

Στα σχο­λεία επι­στρέ­φουν σήμε­ρα οι μαθη­τές της επι­κρά­τειας σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, με εξαί­ρε­ση τα σχο­λεία στην περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, που θα παραμείνουν…

Διεθνή
Γαλλία: Ο υπουργός Παιδείας εισηγείται τη χρήση στολής στα σχολεία – Τέλος η μουσουλμανική αμπάγια

Ο γάλ­λος υπουρ­γός Παι­δεί­ας Γκα­μπριέλ Ατάλ δήλω­σε σήμε­ρα πως τάσ­σε­ται υπέρ της δοκι­μα­στι­κής χρή­σης στο­λής ή της επι­βο­λής ενδυ­μα­το­λο­γι­κού κώδικα…

Κοινωνία
Σύλλογοι Γονέων Πυλαίας-Χορτιάτη: Όχι στην τοποθέτηση καμερών στα σχολεία της περιοχής

Την αντί­θε­σή τής στην πρό­θε­ση της δημο­τι­κής αρχής Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη να εγκα­τα­στή­σει κάμε­ρες στα σχο­λεία εκφρά­ζει με κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο…