Περιήγηση: Σχολεία

Διεθνή
Το ένα μακελειό διαδέχεται το άλλο: Χρονολόγιο πολύνεκρων επιθέσεων σε σχολεία και πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η μονα­δι­κή ανα­πτυγ­μέ­νη χώρα του κόσμου όπου επα­να­λαμ­βά­νο­νται, απελ­πι­στι­κά, οι επι­θέ­σεις με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων μέσα…

Επικαιρότητα
Αττική και Κρήτη: Τι θα ισχύσει 27 και 28 Γενάρη για σχολεία, τηλεργασία, καταστήματα και εμβολιασμούς

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Γιάν­νη Οικο­νό­μου για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής και την Κρή­τη ισχύ­ουν τα ακό­λου­θα: 1. Αύριο…

Κοινωνία
Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να…

Παιδεία
Έλειπαν από τα σχολεία 15.500 μαθητές και 5.500 εκπαιδευτικοί — Αυτό δεν είναι κανονικότητα

Στην τρα­γε­λα­φι­κή κατά­στα­ση που επι­κρά­τη­σε στα σχο­λεία, την πρώ­τη ημέ­ρα της λει­τουρ­γί­ας τους μετά τις δια­κο­πές των εορ­τών, ανα­φέρ­θη­καν οι…