Περιήγηση: Σχολείο Μεταναστών

Κοινωνία
Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης συνεχίζει να θέτει ανεπίτρεπτα εμπόδια στη λειτουργία του Σχολείου Μεταναστών

Ανε­πί­τρε­πτα χαρα­κτη­ρί­ζει τα εμπό­δια που θέτει η δημο­τι­κή αρχή Νέας Ιωνί­ας στη λει­τουρ­γία σχο­λεί­ου μετα­να­στών η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» της πόλης.…

Κοινωνία
Η Λαϊκή Συσπείρωση φέρνει το θέμα του Σχολείου Μεταναστών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας — Τι θα κάνετε κ. Γκότση;

Το θέμα της λει­τουρ­γί­ας του σχο­λεί­ου των μετα­να­στών και πιο συγκε­κρι­μέ­να της απόρ­ρι­ψης « αιτή­μα­τος του συλ­λό­γου εκπαι­δευ­τι­κών ΣΕΦΕΡΗΣ για την…