Περιήγηση: Σχολική τάξη

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καθηγητές που αναλαμβάνουν να ντύσουν με επιστημοσύνη τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Μετά το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας (δια στό­μα­τος υπουρ­γού Παι­δεί­ας), ότι τάχα ο μέσος όρος μαθη­τών ανά τάξη…