Περιήγηση: Σχολική χρονιά 2016

Παιδεία
«Μάθημα» ταξικής αλληλεγγύης: Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές από την Λαϊκή Επιτροπή Αμαρουσίου

Η Λαϊ­κή Επι­τρο­πή Αμα­ρου­σί­ου, στα πλαί­σια της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, παρα­δί­δει για 4η χρο­νιά, δωρε­άν μαθή­μα­τα σε μαθη­τές γυμνα­σί­ου-λυκεί­ου, που οι…

Κοινωνία
Εμάς, μάς ρώτησε κανείς; Εμείς θέλουμε τα προσφυγόπουλα στο σχολείο μας! — Kείμενο μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 106ου Δημ. Σχολείου Αθηνών

Με κεί­με­νό τους τα παι­διά της ΣΤ’ τάξης του 106ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αθη­νών δίνουν μια ηχη­ρή απά­ντη­ση στους συλ­λό­γους γονέων…