Περιήγηση: Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Πολιτισμός
Το ΣΕΗ διέγραψε δια βίου Π. Φιλιππίδη, Π. Χαϊκάλη και Γ. Κιμούλη, τρεις τελείως διαφορετικές περιπτώσεις

Την ορι­στι­κή δια­γρα­φή των Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, Γιώρ­γου Κιμού­λη και Παύ­λου Χαϊ­κά­λη απο­φά­σι­σε το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ). Το ΣΕΗ πραγματοποίησε…

Ανακοινώσεις
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Καταγγέλλει την επίθεση στον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ

Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) καταγ­γέλ­λει την έντα­ση της αστυ­νο­μι­κής βίας και την επί­θε­ση στον σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Ινδα­ρέ. Η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του…

Πολιτισμός
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προαναγγέλλει σε νέα ανακοίνωσή του το ΣΕΗ

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα η κινη­το­ποί­η­ση που είχαν εξαγ­γεί­λει το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος, έξω από την…

Θέατρο
Σειρά κινητοποιήσεων προαναγγέλλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Σει­ρά δρά­σε­ων και κινη­το­ποι­ή­σε­ων στις επι­χει­ρή­σεις και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες των μεγά­λων θεά­τρων της Αθή­νας που αρνού­νται να υπο­γρά­ψουν Συλ­λο­γι­κή Σύμβαση…

Θέατρο
ΣΕΗ-ΠΜΣ: Η Τέχνη και η πρόοδος φτάνουν να βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο

Tην αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή τους στους συντε­λε­στές της παρά­στα­σης «Jesus Christ Superstar» απέ­να­ντι «στις σκο­τα­δι­στι­κές και αντι­δρα­στι­κές αντι­λή­ψεις με τις οποί­ες βρί­σκο­νται αντιμέτωποι…

Κοινωνία
Κινητοποίηση ηθοποιών και μουσικών  έξω από το υπ. Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος ζητώ­ντας την επαναφορά…