Περιήγηση: Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Επικαιρότητα
Συμφωνείτε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού, καθαριότητας κ.λπ. ;

Ανά­με­σα στις πρω­τό­τυ­πες πρω­το­βου­λί­ες λαϊ­κής αυτε­νέρ­γειας για την υγεία και αυτή του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Δρά­μας Συμ­φω­νεί­τε να γίνουν…