Περιήγηση: Σωματείο Εργαζομένων σε Μονάδες - Ιδρύματα - Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ)

Κοινωνία
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑμεΑ: Στον οργανωμένο αγώνα για τις ανάγκες των αναπήρων η διέξοδος

✔️  Συνέ­ντευ­ξη Τύπου από φορείς του αγω­νι­στι­κού ανα­πη­ρι­κού κινή­μα­τος Τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τη δια­χρο­νι­κή αντια­να­πη­ρι­κή πολι­τι­κή, που αντι­με­τω­πί­ζει τα κοινωνικά…