Περιήγηση: Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων της Κω

Κοινωνία
Πρόστιμα σε εργαζόμενους για παράπονα πελατών θέλει να επιβάλλει ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω!!!

Την έντο­νη αντί­δρα­ση του Σωμα­τεί­ου Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων και Σερ­βι­τό­ρων της Κω έχει προ­κα­λέ­σει ενέρ­γεια ξενο­δο­χεια­κού συγκρο­τή­μα­τος του νησιού, να απαι­τεί από…