Περιήγηση: Σύγχρονη Εποχή

Επικαιρότητα
Καθ’ οδόν σε ρεμπέτικα μονοπάτια… Μικρασιατική Καταστροφή & Μεσοπόλεμος _ Αντίσταση, πείνα &  σαλταδορισμός

Με το βλέμ­μα και την καρ­διά μας στραμ­μέ­νη στον  Παλαι­στι­νια­κό λαό, με τη “δεύ­τε­ρη φάση” των ισραη­λι­νών επι­δρο­μών να πνίγει…

Βιβλίο
Διατμηματική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες: Εκδήλωση – συζήτηση την Τετάρτη 22 Φλεβάρη με θέμα «Το παιδικό βιβλίο σήμερα»

Η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας και οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή καλούν σε…

Βιβλίο
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της «Σύγχρονης Εποχής»: «Εκδόσεις ‘όπλο’ των εργαζομένων στην αντιπαράθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία»

Με μια μεγά­λη εκδή­λω­ση και με την παρου­σία πλή­θους κόσμου στο «Σερά­φειο» του δήμου Αθη­ναί­ων, οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» γιόρτασαν…

Βιβλίο
Σύγχρονη Εποχή: 105 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Προ­τά­σεις βιβλί­ων για την επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Ο Σοσια­λι­σμός-Κομ­μου­νι­σμός ανα­γκαί­ος και επί­και­ρος απά­ντη­ση στον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο που σαπίζει…