Περιήγηση: Σύλλογος Γυναικών Χορτιάτ

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Ο Δήμος κάνει έξωση στο παράρτημα Εθνικής Αντίστασης και τον Σύλλογο Γυναικών!

Σε ανα­κοί­νω­ση του το παράρ­τη­μα Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση του…