Περιήγηση: Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Καισαριανής

Κοινωνία
Μέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ | ΟΓΕ και φορείς στη μάχη της ενημέρωσης

Συνε­χί­ζο­ντας τη μάχη της ενη­μέ­ρω­σης με κάθε τρό­πο, μέλη φορέ­ων της Και­σα­ρια­νής, με πικέ­τες και ανα­κοι­νώ­σεις, λαμ­βά­νο­ντας όλα τα απαραίτητα…