Περιήγηση: Σύλλογος Φοιτητών Νομικής ΕΚΠΑ

Επικαιρότητα
Νομική Σχολή ΕΚΠΑ: Καταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου για καθηγητή που παρενοχλεί σεξουαλικά φοιτητές

Σε σοβα­ρή καταγ­γε­λία, που αφο­ρά σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση φοι­τη­τή από καθη­γη­τή, προ­χώ­ρη­σε με ψήφι­σμά του ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών Νομι­κής του ΕΚΠΑ.…