Περιήγηση: Σύμφωνο Μολότοφ - Ρίμπεντροπ

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Καταδικάζει τον «χυδαίο αντικομμουνισμό» της ΕΕ

Τη «χυδαία επί­θε­ση στην ΕΣΣΔ με την κατα­στρο­φή αντι­φα­σι­στι­κών μνη­μεί­ων και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης», κατα­δι­κά­ζει με ανακοίνωσή…

Ιστορία
Αστικές λαθροχειρίες — αντικομουνιστικός οχετός με αφορμή το Σύμφωνο Μολότoφ — Ρίμπεντροπ

Στο επί­κε­ντρο της δια­πά­λης με τις αστι­κές προ­σεγ­γί­σεις δια­στρέ­βλω­σης και ανα­θε­ώ­ρη­σης της Ιστο­ρί­ας βρί­σκε­ται ο ψεύ­τι­κος ισχυ­ρι­σμός ότι η Σοβιετική…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το ανι­στό­ρη­το και χυδαίο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία εξι­σώ­νο­ντας τον…