Περιήγηση: Σύμφωνο Φιλίας και Αδελφότητας Σοβιετικής Ρωσίας Τουρκίας

Ιστορία
Για το Σύμφωνο Φιλίας και Αδελφότητας μεταξύ της Σοβιετικής Ρωσίας και της Τουρκίας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 16/03/1921 υπο­γρά­φε­ται το Σύμ­φω­νο Φιλί­ας και Αδελ­φό­τη­τας μετα­ξύ της Σοβιε­τι­κής Ρωσί­ας και της Τουρ­κί­ας. Ένα Σύμφωνο…