Περιήγηση: Σύνδεσμος Φιλολόγων Ημαθίας

Βιβλίο
Στη Βέροια παρουσιάστηκε το βιβλίο «Κώστας Βάρναλης 39+1 Άγνωστα ποιήματα»

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 10 Φεβρουα­ρί­ου η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Κώστας Βάρ­να­λης 39+1 Άγνω­στα ποιήματα»…