Περιήγηση: Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών

Εκδηλώσεις
Σπύρος Χαλβατζής: Η ΕΑΜική Αντίσταση και η εποποιΐα του ΔΣΕ, αποτελούν τα νάματα να αντλεί διδάγματα ο εργαζόμενος λαός

Χαι­ρε­τι­σμός Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή Προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ-Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, στο 15ο Συνέ­δριο ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Αγα­πη­τοί συνα­γω­νι­στές και συνα­γω­νί­στριες, σύντροφοι…