Περιήγηση: Σύνθεση κυβέρνησης

Πολιτική
Ανασχηματισμός ανακύκλωσης προσώπων: Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης και οι αλλαγές

Τη νέα σύν­θε­ση της κυβέρ­νη­σης ανα­κοί­νω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δ. Τζα­να­κό­που­λος. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του η ανα­κύ­κλω­ση προ­σώ­πων και η μη από­δο­ση των προσπαθειών…