Περιήγηση: Σύνοδος κορυφής ΕΕ

Πολιτική
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στρατιωτικοποίηση και πακτωλός χρημάτων στα μονοπώλια για πράσινες μπίζνες

Η περαι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ με αγο­ρές όπλων μέσω ενός κοι­νού ευρω­παϊ­κού ταμεί­ου, καθώς και η προ­ώ­θη­ση της λεγό­με­νης πράσινης…

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Προσπάθειες συμβιβασμού για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Με τα σχέ­δια ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από την Ρωσία να συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις…

Διεθνή
Σύνοδος κορυφής ΕΕ για ενέργεια: Αντιθέσεις και παζάρια για λογαριασμό των ομίλων, στους λαούς η «λυπητερή»

Με τις αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας να βάζουν τη «σφρα­γί­δα τους στις εργα­σί­ες και να δημιουρ­γούν «εντά­σεις», ολο­κλη­ρώ­θη­κε μετά…