Περιήγηση: Σύνοδος BRICS

Διεθνή
14η Σύνοδος BRICS: Σύσφιξη των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας με φόντο τις ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις

Με φόντο τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, που οξύ­νει παρα­πέ­ρα τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις, ολο­κλη­ρώ­θη­καν την Παρα­σκευή οι διή­με­ρες εργα­σί­ες της…