Περιήγηση: Σύνοδο Κορυφής ΕΕ

Πολιτική
ΚΚΕ για Σύνοδο Κορυφής ΕΕ: Μεγαλύτερα βάρη στους λαούς και περισσότερο «λάδι» στη φωτιά της ενεργειακής φτώχειας

Ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρα βάρη στους λαούς και περισ­σό­τε­ρο «λάδι» στη φωτιά της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας σημα­το­δο­τούν οι απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής της…