Περιήγηση: Σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας

Διεθνή
Πολωνία: «Πράσινο φως» στην ανθρωπιά από κατοίκους που βοηθούν μετανάστες και πρόσφυγες

«Πρά­σι­νο φως» στην ανθρω­πιά ανά­βουν κάτοι­κοι χωριών και κωμο­πό­λε­ων της Πολω­νί­ας που βρί­σκο­νται κοντά στα σύνο­ρα με την Λευ­κο­ρω­σί­ας. Όταν…

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό ζήτημα και την κρίση με την Λευκορωσία

Την πολι­τι­κή της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κατα­δι­κά­ζει σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Πολωνίας…