Περιήγηση: Σύνταγμα Κούβα

Διεθνή
Η προοπτική μιας «κομμουνιστικής κοινωνίας» επανέρχεται στο Σύνταγμα της Κούβας

Ο στό­χος της «εξέ­λι­ξης προς την κατεύ­θυν­ση μιας κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας» επα­νέρ­χε­ται στο προ­σχέ­διο του Συντάγ­μα­τος της Κού­βας, έπει­τα από την πλατιά…