Περιήγηση: Σύστημα Υγείας στην Κούβα

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Κούβας την Τετάρτη 21 Δεκέμβρη

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση με θέμα «Το Δημό­σιο Σύστη­μα Υγεί­ας της Κού­βας, η διε­θνι­στι­κή του…

Διεθνή
Το θαύμα της Κούβας στο χώρο της Υγείας – Σε 27 χώρες ανά τον κόσμο Κουβανοί γιατροί προσφέρουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες 

Το θαύ­μα της Κού­βας στο χώρο της Υγεί­ας έχει προ­κα­λέ­σει πολ­λές φορές το ενδια­φέ­ρων των διε­θνών Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης αλλά και…