Περιήγηση: Τάγματα Ασφαλείας

Ιστορία
ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Πότε ιδρύ­θη­καν Το επί­ση­μο τμή­μα των Ταγ­μά­των Ασφα­λεί­ας, ήταν τα «Τάγ­μα­τα Ευζώ­νων» που ιδρύ­θη­καν τον Ιού­νιο του…

Ιστορία
Ο ταγματασφαλίτης διοικητής Πλυτζανόπουλος περιγράφει τη μάχη της Καλλιθέας (23–24 Ιούλη 1944)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 23 Ιού­λη του 1944 μηχα­νο­κί­νη­τα του ταγ­μα­τα­σφα­λί­τη Μπου­ρα­ντά με ισχυ­ρές δυνά­μεις Γερ­μα­νών και διοί­κη­ση χιτλε­ρι­κών αξιωματικών,…