Περιήγηση: Τάγματα Εφόδου

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Αποτρόπαια και καταδικαστέα η επίθεση στον διευθυντή γυμνασίου στην Πιερία

Καλού­με το λαό να απο­μο­νώ­σει τέτοιες ομά­δες, που απο­τε­λούν νέα εκδο­χή ταγ­μά­των εφό­δου τονί­ζει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…