Περιήγηση: Τάκης Θεοδωρικάκος

Κοινωνία
Σχόλιο των δικηγόρων της οικογένειας του 18χρονου Ρομά για τις δηλώσεις Θεοδωρικάκου

Οι σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σει Θεο­δω­ρι­κά­κου «όχι μόνο δεν ανα­γνω­ρί­ζουν αυτό το φιά­σκο, αλλά του­να­ντί­ον το συγκα­λύ­πτουν και το νομι­μο­ποιούν» επι­ση­μαί­νουν σε…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Νέα παρέμβαση Θεοδωρικάκου — Άδωνη υπέρ των 7 αστυνομικών εμπλεκόμενων στην φονική καταδίωξη στο Πέραμα

Την ικα­νο­ποί­η­σή του για την από­φα­ση να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι χωρίς όρους οι επτά αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι συμ­με­τεί­χαν στην αιμα­τη­ρή καταδίωξη…

Επικαιρότητα
Δολοφονία στο Πέραμα: Έμμεση στήριξη στους συλληφθέντες αστυνομικούς από τον Τ. Θεοδωρικάκο

Έμμε­ση στή­ρι­ξη στους επτά αστυ­νο­μι­κούς που έχουν συλ­λη­φθεί για την δολο­φο­νία στο Πέρα­μα έδω­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τάκης…

Ατέχνως
Αναζητά απαντήσεις ο Θεοδωρικάκος για το αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα υπό την πίεση της οργής και των ερωτηματικών

Τα εύλο­γα και σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για το πώς κατέ­λη­ξε ένα περι­στα­τι­κό ρου­τί­νας  στο να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος…

Επικαιρότητα
85η ΔΕΘ: «Σιγή νεκροταφείου» θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση ενόψει συλλαλητηρίων για τα εγκαίνια

«Σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» φαί­νε­ται θέλει να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση ενό­ψει των εγκαι­νί­ων της 85ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Γι’ αυτό και ο…