Περιήγηση: Τάσος Γκρους

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Τάσος Γκρους, ”Ο,τι αγαπάς, υπάρχει”, cd & βιβλίο (Μετρονόμος 2019)

Παρου­σιά­ζει ο Ηλί­ας Τσέ­χος // Να λαμ­βά­νεις δημιουρ­γί­ες μεγά­λων καλ­λι­τε­χνών, σπου­δαί­ων, είναι ενέρ­γεια μετά­λη­ψης ολύ­μπια, ανα­συ­ντάσ­σε­ται η ανά­σα στα όρια ζωής και…